Algemene voorwaarden en privacybeleid NMI

(GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM OP 09-01-2024)
 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • NMI: Nederlands Mathematisch Instituut B.V., zijnde een besloten vennootschap, gevestigd aan de Vlielandstraat 3-9 te (1181 HL) Amstelveen, ingeschreven bij de kamer van koophandel Amsterdam onder nummer KVK 68644523.
 • De klant: de partij, een natuurlijke of rechtspersoon, die met het NMI een overeenkomst sluit, waaronder mede de deelnemer, zijnde de natuurlijke persoon die aan een les, training of cursus deelneemt.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen het NMI en de klant.
 • Product: de elektronische of fysieke producten behorende bij lessen, cursussen of trainingen, die door het NMI aan de klant worden geleverd.
 • Cursus: de cursus, les, training en/of de (andere) onderwijskundige dienstverlening door het NMI, waaronder mede verstaan incompany trainingen en/of cursussen op locatie.
 • Cursusbedrag/cursusgeld: het bedrag dat de klant verschuldigd is voor de cursus, de les, de training en/of ander product en/of dienst van het NMI.
 • Incompany cursus: training of cursus die door het NMI op locatie (bijv. op een school) wordt gegeven en waarbij het NMI met de klant de inhoud van de werkzaamheden vaststelt en ontwikkelt.
 • Schriftelijk: per e-mail of per brief.

Artikel 2: Voorwaarden van toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten en overeenkomsten met het NMI, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het actuele cursusoverzicht is altijd terug te vinden op de website, via www.foutloosrekenen.nl.
 2. Algemene voorwaarden van de klant of een derde zijn niet van toepassing, tenzij deze door het NMI uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Door inschrijving door de klant voor een cursus van het NMI aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de klant en het NMI. Het is niet mogelijk dat de klant een overeenkomst aangaat met een medewerker en/of andere door het NMI ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde persoon. Medewerkers van het NMI kunnen het NMI alleen aan een overeenkomst binden, indien zij daartoe bevoegd zijn.
 5. Het privacybeleid van het NMI maakt een integraal onderdeel uit van de van toepassing zijndevoorwaarden van het NMI.

Artikel 3: Inschrijfvoorwaarden voor een cursus

 1. De overeenkomst tussen de klant en het NMI komt tot stand door de inschrijving op de website van het NMI en de digitale bevestiging van die inschrijving door het NMI. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. De administratie van het NMI geldt als bewijs van de verzending van de digitale bevestiging.
 2. Het NMI behoudt zich het recht voor de inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Met de inschrijving bevestigt de klant dat hij in staat is het aan het NMI verschuldigde bedrag te voldoen. Het NMI is gerechtigd de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft ingeschreven te onderzoeken. Indien het kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is het NMI gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 4. Het is de klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van het NMI aan een derde over te dragen of iemand anders in de plaats van de klant of de aangegeven deelnemer aan de cursus deel te laten nemen. Het NMI kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. De actuele prijs van de cursussen is te vinden op de website, via www.foutloosrekenen.nl.
 2. Het volledige cursusbedrag dient, bij inschrijving, direct te worden betaald. De klant ontvangt na betaling van het cursusbedrag een digitale factuur met een bewijs van betaling.
 3. Het cursusgeld is inclusief het lesmateriaal, maar exclusief alle andere kosten, zoals schrijfmaterialen, apparatuur, reiskosten, eten en drinken etc. De uitgezonderde kosten zijn voor rekening van de klant en worden niet door het NMI vergoed.

Artikel 5: Annulering door de klant

 1. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand, kan de klant de inschrijving schriftelijk of per e-mail kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren. Het betaalde cursusbedrag wordt dan aan de klant terugbetaald op het rekeningnummer waarvandaan de betaling is voldaan. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf het moment dat de cursus een aanvang heeft genomen en de cursist aan de cursus heeft deelgenomen, ook niet indien de 14-dagentermijn dan nog niet is verstreken.
 2. Indien de termijn van 14 dagen als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verstreken, kan de klant uiterlijk op de achtste dag voor de aanvangsdatum de cursus nog annuleren, in welk geval de klant aanspraak heeft op restitutie van niet meer dan 90% van het cursusbedrag.
 3. Indien de klant de cursus vanaf de aanvangsdatum annuleert, heeft de klant geen recht op restitutie van het cursusbedrag. De kosten voor het lesmateriaal, de huur van de locatie, de kosten voor de docent e.d. zijn dan immers al gemaakt. Ook kan de plaats van de klant niet meer door een andere klant worden ingenomen.
 4. Indien een cursuslocatie wijzigt en de cursus op een andere locatie in dezelfde plaats/stad zal worden gegeven, is dat geen wijziging die het recht geeft de cursus te annuleren.
 5. De klant dient een annuleringsverzoek schriftelijk te richten aan het algemene e-mailadres van het NMI. De tijdige ontvangst door het NMI van het annuleringsverzoek komt voor rekening en risico van de klant. Na de ontvangst van het annuleringsverzoek zal het NMI de restitutie binnen 14 dagen verwerken.

Artikel 6: Annulering door het NMI

 1. Het NMI behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende inschrijvingen of andere onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van een docent, een cursus op ieder gewenst moment af te gelasten dan wel de groep waarin de klant de cursus zou volgen op een andere wijze in te delen en/of te wijzigen en/of de cursuslocatie en/of cursusdata te wijzigen. Het NMI zal de klant hierover zo spoedig als mogelijk informeren. Indien redelijkerwijze niet van de klant kan worden gevergd met deze wijzigingen in te stemmen, heeft de klant de mogelijkheid de cursus alsnog binnen 14 dagen nadat het NMI de klant schriftelijk (per email of whatsapp) over deze wijziging heeft geïnformeerd kosteloos te annuleren, en dit alleen op een moment dat de cursus nog geen aanvang heeft genomen. Indien en zodra de klant deelneemt aan de cursus is deze kosteloze annulering niet meer mogelijk. Indien de klant van mening is dat redelijkerwijze niet van hem kan worden gevraagd met de wijzigingen in te stemmen, dient deklant zijn mening met bewijsmiddelen te onderbouwen.
 2. Het NMI is gerechtigd maar niet verplicht om het kennisniveau van de klant te toetsen om na te gaan of dit aansluit bij de cursus. Als het NMI constateert dat de voorkennis van de klant onvoldoende is, heeft het NMI het recht om de klant niet toe te laten en – indien de overeenkomst al is aangegaan – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval heeft de klant recht op restitutie van het cursusbedrag, met aftrek van tot dan toe gemaakte administratieve kosten.
 3. Indien er sprake is van herhaaldelijk verstorend gedrag van de klant, ofwel belemmerend voor het succesvol afronden van de cursus (zoals stelselmatig niet maken van huiswerk) ofwel belemmerend voor een goed verloop van de lessen (zoals verstorend gedrag in de groep), en indien dit na een gesprek met de docent en/of directie niet verbetert, heeft het NMI het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel tot nader orde op te schorten. In dit geval heeft de klant geen recht op restitutie.

Artikel 7: (tijdelijke) Wijziging cursus online of op locatie

 1. Voor klanten die een overeenkomst voor een cursus Foutloos Rekenen, een cursus Grip op Tekst, een cursus Sterk in Wiskunde of een cursus Foutloos Wiskunde op locatie zijn aangegaan, geldt het volgende: In het geval dat de cursus niet of niet geheel op locatie kan plaatsvinden als gevolg van door het kabinet aangekondigde maatregelen in verband met het coronavirus, wordt de cursus tijdelijk, voor zolang dat nodig is, online vervolgd. Het recht op de lessen op locatie vervalt daarmee echter NIET. Dit wil zeggen dat, als en wanneer de omstandigheden dat weer toelaten, de leerling nog het volledige aantal lessen op locatie mag volgen waar het recht op had op het moment dat de maatregelen zijn ingegaan. De online lessen die tot die tijd gevolgd zijn, kunnen dan worden gezien als extra lessen. Indien de cursus door de leerling met goed gevolg is afgerond, kan in wederzijds overleg besloten worden het volledig aantal lessen op locatie niet te volgen. Het noodgedwongen overstappen op online lessen als gevolg van aangekondigde corona maatregelen, is geen geldige reden om de cursus te annuleren buiten de bestaande annuleringsvoorwaarden.
 2. Klanten die zich voor een online cursus hebben ingeschreven die besluiten om de cursus op enig moment alsnog op de locatie te willen vervolgen, zijn hiertoe gerechtigd onder de volgende voorwaarden: 1: Het verschil in cursusbedrag moet door de klant voldaan worden, ongeacht het moment van wisseling; 2: wisseling naar een cursus op locatie kan alleen plaatsvinden wanneer de roostering dit toelaat.
 3. Klanten die zich voor een cursus op locatie hebben ingeschreven die op enig moment zelf besluiten om de cursus online te willen volgen (dus niet in het geval van artikel 7.1) zijn hiertoe gerechtigd mits de roostering dit toelaat. Er is in dit geval geen sprake van restitutie van het verschil in cursusbedrag.

Artikel 8: Inhoud cursus

 1. Het programma van een cursus staat beschreven op de website van het NMI. Het NMI ontwikkelt ook cursussen op maat, incompany cursussen voor bedrijven en/of leerkrachten van scholen en cursussen op locatie, waaronder op basisscholen. De inhoud van de op maat ontwikkelde cursussen, de incompany cursussen en cursussen op locatie wordt beschreven in een aparte en specifieke overeenkomst met de klant.
 2. Hoewel de inhoud van de cursus door het NMI met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt het NMI zich het recht voor wijzigingen aan de inhoud van de cursus aan te brengen, dit met als doel de cursus te verbeteren. Wijzigingen die het wezen van de cursus niet aantasten, kunnen geen reden zijn, dit behoudens het bepaalde in artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden, de cursus te annuleren.
 3. Indien de klant de cursus met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt de klant aan het einde van de cursus een certificaat. Dit certificaat wordt op een door het NMI aan te geven datum, tijdstip en locatie aan de klant uitgereikt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van het NMI

 1. Het NMI stelt het cursusmateriaal met de grootst mogelijke zorg samen. Het NMI is echter niet aansprakelijk jegens de klant voor fouten en/of omissies in het cursusmateriaal, adviezen, aanbevelingen en/of onvolledige en/of onjuiste informatievoorziening.
 2. Het NMI zal zich ervoor inspannen de klant de bij de cursus passende kennis en vaardigheden bij te brengen. Het NMI garandeert echter niet dat de klant dankzij het volgen van de cursus er ook in slaagt de bij de cursus passende kennis en vaardigheden zich voldoende eigen te maken. Dat is namelijk niet alleen afhankelijk van de inspanningen van het NMI, maar is ook afhankelijk van de inspanningen van de klant zelf, waaronder zijn wettelijke vertegenwoordigers, alsmede van de eigen intellectuele mogelijkheden van de klant. Het NMI is dan ook nimmer aansprakelijk jegens de klant ingeval dat de klant er niet in is geslaagd de bij de cursus passende kennis en vaardigheden zich voldoende eigen te maken.
 3. Het NMI is nimmer verantwoordelijk voor inschrijvingen voor een cursus op een te hoog of een te laag niveau. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het niveau van de klant in te schatten en op basis daarvan zich in te schrijven voor een passende cursus. De klant heeft altijd de mogelijkheid hierover eerst voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst met het NMI contact te zoeken en overleg te hebben.
 4. Het NMI is jegens de klant nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, inkomstenderving e.d. Het NMI kan aldus alleen aansprakelijk zijn voor directe schade, welke aansprakelijkheid nimmer meer kan bedragen dan het bedrag van het cursusgeld, behoudens de situatie dat aan de zijde van het NMI sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 10: verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant

 1. De klant zal alle redelijke adviezen van het NMI ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst opvolgen. De klant zal zich ervoor inspannen de cursus met goed gevolg af te ronden.
 2. Huiswerk maken is een belangrijk onderdeel van de cursussen van het NMI. Zonder oefenen kan men niet leren. Met het aangaan van deze overeenkomst accepteert de klant het belang van het maken van huiswerk en verklaart hij/zij zich hiervoor in te zetten, danwel om de leerling te ondersteunen in het maken van huiswerk. Het NMI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet slagen voor de cursus, wanneer de leerling gedurende de cursus geen (of te weinig) huiswerk maakt.
 3. De klant zal op een zorgvuldige wijze met de eigendommen van het NMI of van door het NMI ingeschakelde derden omgaan en daaraan geen schade toebrengen. De klant zal de huisregels van de locaties waar de cursus wordt gegeven opvolgen en zal aan de locatie waar de cursus wordt gegeven en/of de zich aldaar bevindende zaken geen schade toebrengen. De klant zal de redelijke aanwijzingen van het NMI opvolgen. Voor de in de voorgaande zinnen bedoelde schade is de klant jegens het NMI aansprakelijk en zal de klant de schade integraal aan het NMI vergoeden.
 4. Het is de klant verboden het aan de klant ter beschikking gestelde cursusmateriaal op enigerlei wijze direct of indirect te exploiteren en/of te verveelvoudigen en voor andere doeleinden te gebruiken dan het eigen gebruik ten behoeve van de cursus. De klant is zich ervan bewust dat het intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, op het cursusmateriaal en al de andere door het NMI verstrekte informatie, waaronder brochures, de website van het NMI etc., toebehoort aan het NMI. De klant zal niet in strijd handelen met het intellectueel eigendomsrecht van het NMI, waaronder het auteursrecht van het NMI.
 5. Het is de klant verboden om op basis van het door het NMI ontwikkelde cursusmateriaal en lesmethoden al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen en aan te bieden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het NMI.
 6. Het is de klant verboden om schermopnames te maken van online lessen , zowel van de docent, het lesmateriaal als van andere leerlingen.

Artikel 11: Incompany

 1. Voor zover in dit artikel niet wordt afgeweken van de andere bepalingen in deze voorwaarden, gelden die bepalingen eveneens voor overeenkomsten met zakelijke partijen, bijvoorbeeld ten behoeve van incompany cursussen en cursussen op locatie.
 2. Ingeval van een incompany cursus en/of cursus op locatie kan de overeenkomst ook op andere wijze tot stand komen dan door inschrijving via de website.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen de facturen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de cursus zonder enige korting of verrekening, op een door het NMI aangewezen bankrekening.
 4. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de klant in verzuim. Een afgesproken betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Een ingebrekestelling is voor het intreden van het verzuim niet vereist. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is de klant dewettelijke (handels)rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf factuurdatum.
 5. De klant heeft het recht om de opdracht voor een incompany cursus of cursus op locatie schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van de poststempel en bij het ontbreken van een leesbare poststempel van de datum waarop het NMI de opzegging heeft ontvangen. In geval de klant, na aanvang van de cursus, de cursus tussentijds beëindigt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.
 6. Gehele of gedeeltelijke annulering van een incompany cursus en/of cursus op locatie is mogelijk, waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de geplande geen cursusgeld verschuldigd is. Bij annulering binnen 3 tot 6 weken voor de geplande aanvangsdatum is 50% van het overeengekomen cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor de geplande aanvangsdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
 7. Gedeeltelijke annulering van een incompany cursus en/of cursus op locatie kan alleen in overleg en met schriftelijke instemming van het NMI plaatsvinden.
 8. In het geval van afmelding van een enkel persoon mag in overleg met het NMI deze cursusplek door een vervanger worden ingenomen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd. In het geval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of hieraan anderszins niet deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling. Indien er wordt geannuleerd, heeft het NMI het recht een bedrag van €90 aan administratiekosten/ annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 12: Klachten en klachtenprocedure

Mocht u klachten hebben, aarzelt u dan niet om het NMI hiervan op de hoogte te brengen. Het NMI streeft er uiteraard naar om klachten te voorkomen en ervan te leren. Samen met u zal het NMI binnen redelijke en billijke grenzen de klacht proberen op te lossen. Spreekt u ons hierop liefst persoonlijk aan of bel ons erover op. Uiteraard kunt u ons hierover ook schriftelijk of digitaal op de hoogte stellen. Wij zullen dan per e-mail contact met u opnemen. Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden dan zullen wij u vragen om uw klacht, mocht u dit nog niet hebben gedaan, schriftelijk dan wel digitaal aan ons toe te sturen.
Na ontvangst van de klacht stuurt het NMI u een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door het NMI wordt vermeld, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst. Mocht hiervoor een langere termijn nodig zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt een indicatie gegeven voor de verwachte afhandeling van de klacht. De klacht zal door het NMI altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Is de klant het hiermee niet eens dan zal het NMI de klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris, om in onderling overleg tot een door de klant gewenste oplossing te komen. De uitspraak van deze onafhankelijke klachtenfunctionaris is voor het NMI bindend. Eventuele consequenties worden door het NMI binnen twee weken afgehandeld.
Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst en deze voorwaarden, alsmede alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de klant en het NMI die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting van een andere rechter voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
© Copyright 2024 | Nederlands Mathematisch Instituut | All Rights Reserved